FlexCity Bütçe Muhasebe Uygulamasında Yenilikler

newupdatesv2FlexCity© Uygulamasının içerisinde önemli bir yer tutan Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulaması, sahip olduğu özelliklerine yenilerini eklenmeye, işlemlerin otomatikleştirilmesine, diğer modüller ile entegrasyonuna ve E-Devlet servislerinin kullanımının geliştirilmesine devam edilmektedir. Bu kapsamda son aylarda geliştirilen bazı özelliklere ve ekranlara ait açıklayıcı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Entegre Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme Uygulaması

Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme Uygulaması ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak birimlerden başlayarak hazırlamalarına olanak sağlayan,

  • Stratejik Plan
  • Performans Programı
  • Taahhüt
  • Teminat
  • Ödenek
  • Ödeme Emri
  • Ön Muhasebe işlemleri
  • Ön Mali Kontrol
  • Muhasebe Kaydı

Yukarıda ki süreçleri kapsayan, bütünleşik ve entegre olarak birimlerden başlayan Mali Hizmetlerde tamamlanan bir yapıda çalışmaktadır.

Bütçe İçi İşletme Takibi

Kamu kurumları kendi bünyelerine yan kuruluş kurarak özel işletme ve özel gelir sağlayabilmek adına işletme kurabilirler. Bu kuruluşların takibi amacıyla geliştirilen bu uygulama ile finansal anlamda konsolidasyonu sağlanmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 71.maddesi “Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.” İfadesine yer vermektedir.

Bu maksatla yukarıdaki maddeye istinaden uygulama içerisinde Bütçe İçi İşletmeye ait evrakları kurumun esas işleyişi içerisinde konsolide edilmiş şekli ile takip edebilmek, istendiğinde Bütçe İçi İşletmeye ait Mizan, Yevmiye Defteri gibi raporları ayrı ayrı alabilmek mümkündür.

E-Beyanname Geliştirmeleri

Kamu kurumlarının belli aralıklarla periyodik olarak her ay KBS kurumuna bildirmekle mükellef oldukları (Damga, KDV ve Muhtasar Beyannamesi gibi) beyannamelerin hazırlanması için yeni bir uygulama ekranları geliştirilmiştir.

Bu işlemleri kolaylaştırmak adına FlexCity Muhasebe verileri üzerinden otomatik olarak okunan bilgileri, yeni geliştirilen ekranları kullanarak beyanname bilgilerinin doldurulması sağlanmıştır. Böylece daha önce kısmen otomatik olarak gerçekleştirilen bu işlemler daha hızlı, doğru bir şekilde oluşturulması ve gönderimi sağlanmış oldu.

İstenen bir aya ilişkin beyanname bilgileri  XML formatında raporlanabilmektedir. “Kurum Dönem, Başlangıç ve Bitiş Tarihi, Ay ve Yıl” bilgileri ile beyanname tür ve versiyon niteliklerine göre özel takip yöntemleri ile de arama ve takibi yapılabilmektedir.


Muhatap Bazlı Emanet Takibi

Emanetlerin Hesap Planı bazında takip etmek yerine, N-Cari nitelikte ana hesap kodu bazında hesapların muhataplar ile ilişkilendirilerek takip edilmesini sağlayan yeni bir düzenleme ile Cari Hesabın aşırı kalabalıklaşması engellenmiştir. Ancak isteyen belediyeler eskiden olduğu gibi her bir cari işlemi Hesap planı detayında takip etme özelliğini kullanmaya devam edebilir.

Geliştirilen bu yeni yöntem yevmiye ayrıntıları ile muhatap (cari) ilişkisini sağlamaktadır. Hem gider hem de gelir işlemlerinde geliştirilen bu yöntem kullanılabilmektedir. Kurum içi cari emanet bilgilerinin raporlanması ve takibinde, kurum dışında ise KBS ve E-Beyanname işlemlerinin ilişkilendirilerek otomatik bir şekilde ilgili kurumlar ile paylaşılmasında kolaylıklar sunmaktadır.


Taşınmaz Takibi

Bilindiği üzere FlexCity içerisinde taşınırlar mevzuata uygun bir şekilde takip edilmektedir. Benzer şekilde Taşınmazların takibi için geliştirilen ekranlar ile Taşınmazları tanımlama, satış (peşin/taksitli), kiralama, mülkiyet, kullanım ve işgal bilgileri harita özelliği de kullanılarak takip etme özelliği getirilmiştir. Taşınmaz üzerinde yapılan mali işlemlerin muhasebe sistemine ve otomatik muhasebeleşme işlemine yansıtılması yine yeni geliştirilen uygulama ile sağlanmıştır.

Benzer Yazılar