Su Kaynakları Yönetimi

Su İdareleri için “Su Kaynakları Yönetimi” Uygulaması

Nüfus, tarım ve üretimin artmasıyla paralel olarak artan su talebi, hem mevcut kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmakta hem de yeni su kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Su sağlayıcılar, sürekli olarak kendilerini geliştirmekte ve yönetim politikalarını optimize etmektedir. Optimize edilmesi gereken süreçlerin en önemlilerinden biri olan su kaynaklarının yönetimi; çok farklı disiplinlerin uygun analiz yöntemleri ile bütünleşik olarak çalışmasını gerektirmektedir. Geliştirdiğimiz uygulama bu büyük ihtiyaç içerisinde, özellikle su kaynakları ile talep toplama alanları (su depoları vb.) arasındaki planlama ve işletme aşamalarının optimizasyonu kısımlarını ele almaktadır. Hızlı, etkin ve otomatik şekilde günlük olarak simülasyonları gerçekleştirip, ürettiği sonuçları karar alıcılara ulaştırmaktadır.

Su Kaynakları Yönetimi Uygulamamız, ölçülen geçmiş ve anlık tüm verileri göz önünde bulundurarak, şehirlerdeki su ihtiyacını ileriki yıllar için tahminlenmekte ve bu ihtiyacın su kaynakları üzerindeki hidrolojik ve hidrolik etkilerini hesaplamaktadır. Böylece öngörülen tüketimin su kaynakları üzerindeki olası etkilerinin, birçok senaryo için (normal koşullar, az yağışlı dönem, kurak dönem vb.) simule etmekte ve özel olarak tasarlanan web arayüzü ile karar vericilere sade ve anlaşılır şekilde sunmaktadır.

SCADA, CBS ve ABYS verileri ile entegre çalışan Uygulamamız ile Talep Tahmini, Hidrolojik ve Hidrolik Simülasyonlar bu veriler ile etkileşimli olarak her gün sahadan alınan verilerle otomatik şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu projeksiyonlar ile birbirleriyle ilişkili Baraj ve Regülatörlerin önümüzdeki 1 sene için kullanım önerileri ve gün gün tahmini doluluk oranları hesaplanmaktadır.

Ürün Özellikleri
  • Kısaca “Su Kaynaklarının Yönetimi” olarak adlandıracağımız uygulama ile Su İdarelerinin mesuliyet alanı içerisinde deki Göl, Baraj, Nehir gibi kaynaklar ile bunlarla ilintili Pompa, Depo, Arıtma tesislerinin tanımlanması, harita üzerinde ilgili sembolojileri ile işaretlenmesi, fotoğraflanması, bağlantısallıklarının tanımlanması, modellenmesi ve kapasite hesaplamasının önceki yıl tüketim değerlerine dikkate alınarak tüketim ve yağış verilerine göre yapılması amaçlanmıştır.
  • İdarenin elinde bulunan SCADA, CBS ve ABYS sistemleri ile de entegre çalışan bu uygulama, belli aralıklarla verilerini otomatik olarak güncellemekte ve kapasite senaryoları için hazır hale getirmektedir.
  • Yağış tahminlemesi için senaryolar oluşturulabilmekte ve bunlarla 1 yıllık tüketim analizleri yapılabilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre “Tedbir Senaryoları” oluşturulabilmektedir.
  • Hazırlanan senaryolara göre doluluk ve kapasite hesaplaması yapabilmekte, projeksiyonlar üretilebilmektedir. Su bütçeleri (Buharlaşma, terleme, sızma vb.) oluşturulmuş ve analizlere dahil edilmiştir.
  • Her bir sistem bileşeninin hangi kaynaktan ne oranda beslendiği, süre tahminlemesi, depolanma kapasitesi ve terfi ve isale edilme senaryolarının Basınç ve Enerji Yönetimi grafik ve sözel raporlarla analiz edilmiştir.
  • Senaryo bazlı dönemsel Enerji Tüketimi analizleri yapılabilmektedir.
  • Analizlerde ve hidrolik modellemelerde kullanılan formüller, denklemler ve katsayılar hazırlanan ekranlar yardımı ile kullanıcı tarafından kolayca tanımlanabilmektedir.

Ekran Görüntüleri