u.AYS Gaz

1. Universal Altyapı Yönetim Sistemi Gaz Uygulaması (u.AYS Gaz)

Universal Bilgi Teknolojileri Türkiye’de hızla sürmekte olan altyapı özelleştirmeleri sonucunda ortaya çıkacak bilgi yönetimi açığını coğrafi bilgi sistemi ve altyapı yönetim sistemi konusunda karşılamak amacı ile Avrupa’da sektöründe lider olan GEOCOM firması ile 2 yıl önce anlaşma imzalamıştır. Yapılan anlaşma kapsamında GEOCOM tarafından 20 yıldır geliştirilen ve Avrupa’da altyapı kuruluşları tarafından kullanılan GEONIS ürünlerinin Türkiye’de altyapı sektöründe dağıtım ve hizmet veren kuruluşlara sunulmaya başlanmıştır.

Universal Bilgi Teknolojileri GEOCOM’dan sağladığı altyapı sistemini geçen süre içerisinde Türkiye şartları için geliştirmeye devam etmiş ve ortaya çıkan yeni ürünü u.AYS olarak adlandırmıştır.

Universal altyapı sektörünün gereksinim duyduğu bilginin sahadan toplanmasına yönelik hizmetleri üretmek amacı ile gereksinimler belirlenmiş ve çalışmalar tamamlanmıştır. Universal’ in yerel yönetimlere yönelik uzun yıllardır yaptığı saha çalışmaları ve veri toplama hizmetlerinin getirdiği tecrübenin altyapı sektöründe yapılacak çalışmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.

u.AYS Gaz uygulaması gaz dağıtım işi yapan kurumların şebekenin yönetimi için en başta gereksinim duyduğu şebeke yönetimini (polietilen hat, çelik hat, servis hattı, ana hat, istasyonlar (RMS A, RMS B), fittingsler, vanalar, vb) ihtiyacını karşılamaktadır.

Gaz şebekesinin coğrafi bilgi sistemi ortamında yönetimin yanında yapısında barındırdığı adres yapısı u.AYS Gaz içinde şebekenin doğrudan adrese dayalı olarak üretilmesini gerçekleştirmektedir.

Ayrıca AYS tek adres yapısını kullanarak elektrik şebekesinin abone bilgi sistemi, işletme bakım sistemi, faturalama sistemi gibi sistemlerle de bütünleşmeye imkan vermektedir.

Hemen her gaz dağıtım şirketinin sahip olduğu SCADA ile entegrasyon gerçekleştirilebilmekte, bu durum da u.AYS Gaz modülünün sahip olduğu önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.

2. u.AYS Gaz Modülün Yapısı

u.AYS Gaz çok katmanlı mimariye sahiptir. Mimari içinde entegrasyon’dan ziyade gömülü olarak bütünleşme sağlanmıştır. Mimari içerisinde yer alan her seviyede sağlanan yüksek bütünleşme ile kurumlarda kullanılmakta olan diğer sistemlere yönelik entegrasyonlar sağlanmasına yönelik birden çok yöntem kullanma imkanı yakalanabilmektedir.

Bununla birlikte u.AYS Gaz yapısı masaüstü çalışmaları ve web çalışmaları için iki ayrı çözüm içermektedir. Teknik çalışma yapan, üretim yapan, rapor alan ve şebeke yönetimde çalışan kullanıcılar için masaüstü çözümü kullanılmakta iken daha geniş kullanıcı kitleleri olan raporlama, çıktı, şebeke incelemesi ve sorgulama gibi işler için web çözümü kullanılabilmektedir.

Birinci seviye: Bu mimari temel seviyede mekansal bilginin depolandığı ve saklandığı veritabanıdır. u.AYS yapısı, kurumsal veritabanları olan Oracle ve Microsoft SQL Server, IBM DB2, Informix Dynamic Server ve PostgreSQL veritabanlarını desteklemektedir. u.AYS Gaz ile bu kurumsal veritabanları içinde hazırlanmış mekansal veritabanı yapısı ve şemaları hazır olarak kurumlara sunulmaktadır.

İkinci Seviye: Mimariyi ikinci seviyede ESRI ürünleri oluşturmaktadır. ESRI tarafından üretilen coğrafi bilgi sistemi araçları u.AYS yapısını oluşturan üçüncü katmana gerekli CBS araçlarını sunmaktadır.

Üçüncü Seviye: Üçüncü katman içinde ise İsviçreli ortağımız tarafından üretilen ve altyapıya yönelik bütün araçların bulunduğu GEONIS çekirdek yapısı ve Universal Bilgi Teknolojileri tarafından üretilen altyapı uygulamaları modüler olarak bulunmaktadır. Ayrıca şekilden görülebileceği gibi adres bilgi sistemi tüm sistemin kalbinde yer almaktadır.

3. Adres Bilgi Sistemi (ABS):

u.AYS bünyesinde Universal’ in 20 yıllık yerel yönetim ve saha çalışmaları deneyimlerini yansıttığı, bu mantık ile geliştirip bütünleştirdiği bir Adres Bilgi Sistemi (ABS) yapısı , ortak bir adres yapısı üzerinde çalışmaktadır. Bu sayede adres tek bir noktada tanımlanmakta, adres tekrarları önlenmekte ve tüm altyapı elemanlarının aynı ilişkisel adres verisini kullanması sağlanmaktadır.

İlişkisel ABS yapısında temel olarak ülke, il, ilçe, mahalle, bulvar/cadde/sokak, bina ilişkisi bulunmaktadır.

4. XML Yapısı:

u.AYS Ga z çözümü tamamen XML yapısı ile düzenlenen açık bir dil üzerinde bulunmaktadır. Universal u.AYS kullanıcılarını yetkin hale getirmek ve kurumların kendilerine yeter hale gelmesi amacı ile altyapı çözümünü tamamen XML ile açık bir yapı içinde sunmaktadır. Gaz üretim ekranları ve veri giriş ekranlarına ait tüm ayarlar ve veri ile ilgili tutulan diğer ayarlar tamamen XML yapısı içinde saklanmaktadır. Bu sayede masaüstünde üretilen bir veri giriş ya da görüntüleme ekranı herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmadan ve yeniden üretilmeden u.AYS Web içinde kullanılabilmektedir.

Ekranları oluşturan XML kodlamasını tasarlanması amacı ile tasarım stüdyosu hazırlanmıştır. Bu stüdyo ile veri girişi görüntüleme çalışması yapılacak veritabanına tablosuna doğrudan ulaşarak tasarım yapmak mümkündür.

p>Tasarlanan ekran XML olarak kaydedilmekte olup yine web tarafında da kullanılabilmektedir. Tüm ekranlar için kullanılabilen tasarım stüdyosu için gerekli eğitim Universal tarafından sağlanmaktadır. Stüdyonun görünümü yandaki gibidir

5. u.AYS Web:

Gaz şebekesinin yönetilmesi amacı ile masaüstünde sunulan üretim araçları web tarafında ise portal altyapısı üzerine kurulan u.AYS Web ile çözümlenmiştir. Portal çözümü içinde ihtiyaç duyulan her başlık ayrı bir ana pencere içinde sunulmaktadır. Bu pencereler raporlar, şebeke görünümü, kuruma ait ya da kullanıcıya ait özelleşmiş bilgiler ve internet üzerinden sunulan ücretsiz ürünlerin kullanılabildiği bir içerik sunmaktadır. Bu üründe güvenlik, kurumlardan gelecek talepler doğrultusunda kademeli olarak ayarlanabilmektedir.

6. u.AYS Gaz Hatlarının Yönetim Metodu:

u.AYS Gaz için gaz şebekesine ait ağ yönetim disiplini bulunmaktadır. Gaz şebekesi yönetimin getirdiği yoğun bilginin kolaylaştırılması amacı ile bu metot oluşturulmuştur. Temel olarak polietilen ve çelik olarak ayrılan hatlarda ayrıca ana hat ve servis hattı kavramı da kullanıcı tarafından bir parametre olarak belirlenebilmektedir. Veritabanı seviyesinde tanımlanan kurallar ile de üretilen verilerin ağ yapısına uygun bir şekilde doğru ve eksiksiz özniteliklerle oluşturulması sağlanır.

Çelik ve polietilen hatlardan oluşan doğalgaz hatları, u.AYS tarafından bir topolojik ağ üzerinde depolanırlar. Tüm hatlar bir geometrik ağ bünyesinde önceden belirlenmiş kurallar ile üretilirler. Ana hatların, daha küçük çaplı dağıtım hatlarına dönüştürüldüğü istasyon noktaları ile de arasında ilişkisel bir ağ yapısı bulunmaktadır. Bu sayede şebeke, geometrik değişikliklerde tek bir gövdeymiş gibi hareket eder.

7. u.AYS Gaz Modülünün Yetenekleri:

Veri Üretimi ve Veri Üretim Ekranları

u.AYS Gaz içinde gaz şebekesinin üretilmesi ve üretilen şebekeye ait metinsel bilgilerin girilmesi amacı ile baştan sona ilişkisel çizim araçları ve ekranları mevcuttur. Çizim ekranları öncelikle ana menü altında toplanmıştır.

Örneğin servis kutusunun sisteme yerleştirilmesi ana menüde bulunan ekrandan yapılmakta ardından yerleştirilen servis kutusunun sisteme kaydı yapılmak istendiğinde servis kutusuna ait gerekli bilginin girilmesi için gerekli veri editörleri otomatik olarak açılarak bilgilerin girilmesi sistem tarafından talep edilmektedir.

Trafolara ait her bir veri editöründe trafonun detay şemaları da dinamik olarak saklanabilmektedir. Sistem kullanıcıların oldukça detaylı olarak ela alınan şebeke yönetimini kolaylaştırmak için tüm süreçlerin ana bir ekran üzerinden sürdürülmesi sağlanmıştır. Trafo veri giriş ekranında bulunan detay diyagramı menüsünde istasyondan çıkan yüksek, orta ve alçak gerilim hat şemaları detaylı ve dinamik olarak bulunmaktadır.

Raporlama

u.AYS Gaz altında oldukça gelişmiş raporlama araçları mevcuttur. Bu araçlar sayesinde hem şebekeden hem de şebekeye entegre olan tüm altyapı elemanlarından rapor üretmek mümkündür. Raporlama esnasında nesneler arasındaki geometrik ve mantıksal ilişki kullanılmaktadır. Kullanılan rapor sonuç ekranları da tıpkı veri giriş ekranlarında olduğu gibi XML konfigürasyonları ile geliştirilmektedir. Bu sayede kurumlar kendi ihtiyaçlarına cevap verecek yeni raporlar geliştirebilmekte, mevcut raporlar üzerinde ise değişiklik yapabilmektedirler.

Sorgulama ve İstatistikler

u.AYS içinde sorgulama için üretilmiş özel sorgu ağaçları bulunmaktadır. Bu araçlar ile kriter belirterek sorgu üretmek ve üretilen sorguyu kullanarak rapor almak oldukça kolaydır. Bu raporlar MS Office ortamına ya da PDF ortamına aktarılabilmektedir.

Sonuç rapor olarak; sistemin topolojik ve ilişkisel güçlü yapısı göz önünde bulundurulacak olursa bina sayıları üzerinden hat geçen/geçmeyen, kutusu olan/olmayan binalara ait sorgu ve raporlar kolaylıkla elde edilebilmektedir:

Çıktı Alma (Çizim Stüdyosu)

Sistem ölçek bazında, hatlar bazında ya da şebeke neneleri bazında çizim üretmek mümkündür. Üretilen çizimler dijital ortamlarda saklanabileceği gibi doğrudan kağıda da basılabilmektedir. Gaz şebekesinin basılmasına yönelik tüm fonksiyonları içeren biz çizim stüdyosu sistemde mevcuttur. Çizimler ayrıca, belirlenmiş ölçek ya da kriterler bazında hazır olarak sisteme kaydedilebilmekte ve dinamik olarak basılabilmektedir.

8. u.AYS Gaz Entegrasyon

u.AYS Gaz aşağıdaki tabloda yer alan başlıklarda entegrasyon için hazır bir üründür.

INFOR Universal AYS ESRI tabanı üzerinde geliştirilmiştir. Infor ve ESRI entegrasyonu doğrudan iki şirket arasında her versiyon yapılmaktadır. Universal AYS ve Infor bu yüzden doğrudan entegre çalışabilemektedir.
PROGAZ Progaz uygulaması ile entegrasyon AGDAŞ projesinde Universal ve Progazın üretici firması tarafından sağlanmıştır. Entegrasyon Progaz için standart bir yapıda sağlanabilmektedir.
SAP XI ve altyapı aracı üzerinden entegre edilmektedir.
SCADA SCADA tarafından üretilmekte olan metin dosyaları ya da veritabanları üzerinde entegrasyon sağlanmaktadır.
MIS (Müşteri Bilgi Sistemi) Kuruluşlarda bulunan MIS sistemlerinden sağlanan tablo görünümleri ya da servisler üzerinden istenen bilgileri şebekeye entegre edilmektedir.
Araç Takip Sistemleri Araç takip sistemleri ile servisler bazında entegrasyon yapılmaktadır.
Çağrı Merkezi (Call Center) Elektrik şebekesinde bulunan her nesnenin metinsel bilgisinin tutulduğu herhangi bir sistem ile veritabanı ilişkileri kullanılarak ya da servisler temelinde entegrasyon yapılmaktadır.
AMR Uzaktan okunan sayaçlar yada diğer araçlar için OPC sunucular üzerinden entegrasyon sağlanmatadır.
ilgili Linkler

Linkler:

 

ilgili Görseller
2. u.AYS Gaz Modülün Yapısı Yapısı
3. Adres Bilgi Sistemi (ABS)

(ABS yapısında temel olarak ülke, il, ilçe, mahalle, bulvar/cadde/sokak, bina ilişkisi)
4. XML Yapısı

(XML ile Oluşturulan Ekranlara Örnek – Hat)
(Ekranın XML Tasarım Görünümü)
5. u.AYS Web

7. u.AYS Gaz Modülünün Yetenekleri

(Şebeke Çizimine Ait Ana Menü Görünümü)
(Altyapı Elemanları Tür – Adet Genel Raporları)
(Türlerine Göre Hat Döşeme Yılı Raporu)
(Tür, Çap, Döşeme Yılları ve Uzunlukların Göre Hat Raporu)
(Binaların Abone Olabilirlik Durum Raporu)
(Proje Üzerinden Gazsız Kalacak Sokakların Raporlanması)
(Ağaç Yapısı ile Bina – Hat Raporu)
(Ağaç Yapısı Servis Kutusu Raporlama)
(Çizim stüdyosu üzerinden bir çıktı hazırlama görüntüsü)